Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 juli 2018 – 30 juni 2019

30 August, 2019

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) ●  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-2,5) MSEK ●  Resultat per aktie* -0,15 (-0,17) SEK Helår […]


DexTech Medical informerar om nytt samarbete avseende USA och Kina

15 August, 2019

DexTech har tecknat ett avtal med CYTO Consulting LLC, Boston, USA där CYTO får uppdraget att bistå DexTech vid identifiering och kontakter med intressenter i framförallt USA men även i […]


Sista dag för handel i BTA i DexTech

18 July, 2019

I juni 2019 genomförde DexTech Medical AB (”DexTech”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 167 645 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket. […]


DexTech tillförs cirka 10 MSEK genom kraftigt övertecknad företrädesemission

1 July, 2019

Den 26 juni 2019 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission, som genomfördes dels för att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och […]


Idag inleds teckningstiden i DexTechs företrädesemission

7 June, 2019

Idag, den 7 juni 2019, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB (”DexTech”) företrädesemission, dels för att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels […]


Publicering av memorandum inför DexTechs företrädesemission

31 May, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) publicerar härmed investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission, i vilken teckningstiden inleds fredagen den 7 juni 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight […]


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)

29 May, 2019

Den 28 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Godkännande av styrelsens […]


DexTech avtalar om ytterligare teckningsförbindelse i företrädesemissionen

22 May, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare en teckningsförbindelse om totalt cirka 2 MSEK. Totalt har DexTech därmed skriftligen avtalat […]


Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB (publ)

9 May, 2019

Aktieägarna i Dextech Medical AB (publ), 556664–6203, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Rätt att delta […]


DexTech beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera licensförhandlingar och fortsatt FoU-arbete

9 May, 2019

DexTech Medical AB (”DexTech”) meddelar idag att bolagets styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK […]