DexTech Medical AB meddelar utfall i genomförd företrädesemission

27 december, 2021

Teckningsperioden i DexTech Medical AB:s (”DexTech” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, där även allmänheten fick möjlighet att teckna aktier, avslutades den 22 december 2021. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantiåtagare. DexTech tillförs således cirka 46,35 MSEK före emissionskostnader. Det kapital Bolaget tillförs möjliggör genomförande av en klinisk studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex effekt på multipelt myelom – något som av styrelsen bedöms ytterligare höja värdet på Bolaget. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 27 december 2021.

 

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 46,35 MSEK, inklusive teckningsförbindelse om cirka 0,25 MSEK samt aktiverat garantiåtagande motsvarande cirka 36 MSEK, motsvarande en total teckningsgrad om cirka 80 procent. Totalt nyemitteras 3 565 379 aktier genom företrädesmissionen. DexTech tillförs därmed cirka 46,35 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 8,8 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 4,7 MSEK). Totalt 551 184 aktier (motsvarande cirka 7,2 MSEK) tecknades med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelse om cirka 0,25 MSEK. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 27 december 2021. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i DexTech att uppgå till
18 485 857 och aktiekapitalet att uppgå till 831 863,565 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 19 procent.

 

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas ske i mitten av januari 2022.

 

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Fondkommission agerat finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB har varit legal rådgivare, samt Nordic Issuing har varit emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

 

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2021.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

211227 – PM – DexTech – Utfall företrädesemission