GuaDex – Teknologiplattform

DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex, används för egen läkemedelsutveckling men kan även utlicensieras för andra specifika tillämpningar. Teknologiplattformen kan liknas vid en ”legolåda” med multipla möjligheter att bygga nya molekyler.

DexTech använder dextran, en kolhydratmolekyl, som modifierats och används som ryggrad i konstruktioner av nya läkemedelskandidater. Den modifierade dextranmolekylen har tumörtoxiska egenskaper (dödar tumörceller). Det finns flera viktiga fördelar med att använda dextran i läkemedelskonstruktioner. Dextran är sedan 1950-talet ett etablerat läkemedel med väl dokumenterade egenskaper och lindriga biverkningar. Genom att kända substanser, t.ex. generika, kombineras med dextran minskar den relativa investeringsrisken d.v.s. att ett projekt misslyckas i den kliniska utvecklingen. Aktiva substanser kopplas till dextran varvid egenskaperna kan förstärkas/förändras så att den avsedda behandlingseffekten blir mer effektiv samtidigt som biverkningar minskar (lägre toxicitet d.v.s. giftighet). Den biologiska halveringstiden (nedbrytningstiden) kan moduleras och göras gynnsammare beroende på tillämpning. Teknologiplattformen, GuaDex, skyddas av tre globala patent.

DexTechs forskning, med utgångspunkt från teknologiplattformen, har hittills resulterat i fyra läkemedelskandidater, två med indikationer inom onkologi samt ett potentiellt antibakteriellt medel. Utvecklingspotentialen för plattformen är betydande med många potentiella affärsmöjligheter, även om Bolagets fokus för närvarande är inriktat på en klinisk fas IIb-studie för OsteoDex.