Om DexTech

Dextech Medical AB grundades 2004 av Anders R Holmberg, Med.dr. och kemiingenjör, tillika VD i Bolaget och Sten Nilsson, läkare och professor i onkologi.

DexTech utvecklar läkemedelskandidater med tillämpning inom urologisk onkologi, främst prostatacancer. Bolaget har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskningslaboratorium och tillverkning till klinisk onkologi. Forskning och utveckling bedrivs kostnadseffektivt genom samarbeten i ett globalt nätverk.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden. Cirka 25 % av de som har prostatacancer utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer (CRPC1) med skelettmetastaser. Idag finns endast ett fåtal godkända läkemedel som kan förlänga livet hos dessa patienter. Efter en begränsad tid utvecklar patienten resistens mot det givna läkemedlet och patienten erhåller då ett nytt läkemedel för att lindra och förlänga livet. Därigenom är olika läkemedel inom terapiområdet mer kompletterande än konkurrerande, då varje läkemedel var för sig kan förlänga livstiden och höja livskvaliteten för patienten. Vart och ett av dessa läkemedel har idag, eller förväntas uppnå, en försäljning på över 1 miljard USD årligen, s.k. block-busters.

Tillväxttakten för läkemedel mot prostatacancer väntas öka med 10,1 procent per år till 2019. Det skulle i så fall innebära att marknaden växer från 4,1 miljarder USD 2012 till 8 miljarder USD 2019. Tillväxten väntas primärt drivas av den ökade förekomsten av prostatacancer, som i sig beror på en ökad livslängd, tillsammans med lanseringen av nya produkter för behandlingen2.

Fyra läkemedelskandidater

Utifrån en egenutvecklad patenterad teknologiplattform, GuaDex, har Bolaget utvecklat fyra olika läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader.

Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, har framgångsrikt studerats i en klinisk fas I/I/-studie (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01595087). Denna ligger till grund för en nu pågående fas IIb-studie (effektstudie). SomaDex, en läkemedelskandidat som är baserad på ett kroppseget hormon, somatostatin, är avsedd för behandling av akromegali, neuroendokrina tumörer samt palliativ behandling vid CRPC. DexTech har genomfört en klinisk fas II/pilotstudie i Mexiko med SomaDex. CatDex är en preklinisk läkemedelskandidat för bl.a. s.k. instillationsbehandling av ytlig urinblåsecancer. PSMADex är en läkemedelskandidat som är avsedd som bärarmolekyl för målspecifik behandling av cancerceller som uttrycker PSMA (prostataspecifikt membranantigen) på sin yta. Prekliniska data visar att PSMADex binds specifikt till PSMA-positiva prostatacancerceller. Intentionen är att utnyttja PSMADex för intravenös injektion, med målsättningen att förbättra kartläggning (Positron-emissionstomografi, PET) och målspecifik behandling (radionuklid/läkemedel) av sjukdomen hos den enskilde patienten.

Av de ovan nämnda läkemedelskandidaterna är OsteoDex föremål för Bolagets huvudfokus. Potentialen för OsteoDex är betydande, dels för att behovet av nya aktiva läkemedel är mycket stort, dels för att detta preparat, till skillnad från exempelvis cytostatika, visat sig vara mycket väl tolererbart. Den sistnämnda egenskapen är viktig för att preparatet skall kunna ges till CRPC-patienter som är känsliga för behandlingsbiverkningar. Våra prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i djur indikerar att OsteoDex även har betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar.

Våra befintliga resultat har väckt betydande intresse från flera stora läkemedelsbolag och flera av dessa har sökt kontakt för att få information om OsteoDex. Detta är en stark indikation på den potential och det värde som OsteoDex kan förväntas uppnå. Värdet av en licensieringsaffär efter en fas IIb-studie där resultatet visar sjukdomsbromsande effekt bedöms vara betydande.


1 Castration resistant prostate cancer – kastrationsresistent prostatacancer, CRPC
2 Companies and Markets, “Prostate Cancer Therapeutics Market to 2019”