Historik

Sten Nilsson och Anders R Holmberg har arbetat tillsammans sedan tidigt 1990-tal. Arbetet har hela tiden gått ut på att finna nya behandlingsmetoder för urologiska tumörsjukdomar, främst prostatacancer. Vid tidpunkten för bildandet av DexTech, 2004, ägde Holmberg och Nilsson ett patent/patentansökan och för att möjliggöra utveckling in i klinisk forskning d.v.s. studier i människa, bildades Bolaget.

2004/05 Sten Nilsson och Anders R Holmberg bildar DexTech.
2005/06 Utveckling av SomaDex samt CatDex mot tumörtoxicitet.
2006/07 Startar en pilot fas II-studie av SomaDex i Mexiko. Genom två nyemissioner om sammanlagt 3,25 MSEK får Bolaget in externa ägare. Startar utvecklingen av OsteoDex.
2007/08 Fortsatt forskning och utveckling av Bolagets läkemedelskandidater.
2008/09 Patentansökan avseende GuaDex och OsteoDex inlämnas. SomaDex fas II-studie i Mexiko avslutas. Påbörjar licencsförhandlingar avseende SomaDex med Techsphere Corp.
2009/10 SomaDex utlicensieras till Techsphere Corp. Som engångsbelopp erhåller DexTech cirka 2,6 MSEK för utlicensieringen av SomaDex vilket också blev det totala beloppet.
2010/11 Bolagets ansökan om att genomföra en fas I/IIa-studie godkänns av Läkemedelsverket. Utvecklingsarbetet med SomaDex tillsammans med Bolagets licenstagare, Techsphere Corp, fortlöper enligt plan. Bolaget tillförs totalt 11 MSEK under året genom två nyemissioner.
2011/12 DexTech återtar SomaDex från licenspartnern, Techsphere Corp, då motparten p.g.a. interna problem inte kunde uppfylla sin del av licensavtalet. Fas I/IIa-studien avseende OsteoDex påbörjas.
2012/13 Bolagets fas I/IIa-studie avseende OsteoDex avslutas under verksamhetsåret med framgångsrika resultat. OsteoDex och GuaDex beviljas patent i Japan, Kina samt för Europa, s.k. EPO. Patentet för GuaDex beviljas även för USA. Bolaget genomför en nyemission som tillför Bolaget cirka 2 MSEK.

Studier och licensiering

Bolaget påbörjade 2014 förberedelserna för en randomiserad, 3-armad, dubbelblindad fas IIb-studie med sin huvudkandidat OsteoDex. Studien beräknas vara färdigrekryterad Q1 2018 och kommer därefter att utvärderas efter det att den siste patienten genomgått uppföljning enligt studieprotokoll. Positiva preliminära data har redan noterats i det, fortfarande, blindade materialet och  arbetet med att sluta licensavtal med större läkemedelsbolag kan därmed påbörjas 2018. Ett flertal stora och medelstora läkemedelsföretag har visat intresse för Bolagets huvudkandidat OsteoDex och sekretessavtal har tecknats med dessa.

Bolaget söker även licens-/utvecklingspartners för CatDex och PSMADex.

Aktiekapital

Information om hur mycket kapital som har investerats i DexTech hittar du under Aktiekapitalets utveckling. Klicka här.