Styrelse och ledning

Anställda

DexTechs organisation är optimerad utifrån Bolagets nuvarande behov och består i dagsläget av en (1) heltidsanställd samt ett nätverk av erfarna rådgivare och konsulter, som tillsammans utgör alla de funktioner som är nödvändiga för att genomföra DexTechs utvecklingsplaner. Detta minimerar de löpande fasta kostnaderna och ger Bolaget en längre uthållighet än vad som annars är normalt. Organisationen är planerad att bibehållas på nuvarande nivå inom en överskådlig tid. Gösta Lundgren, CFO och IR-ansvarig, är aktieägare i DexTech och bidrar till DexTechs verksamhet som konsult. DexTechs strategi är att fortsätta minimera de administrativa kostnaderna intill dess Bolaget erhåller externa intäkter.

Styrelsens arbetsformer

  • Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.
  • Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.
  • Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
  • Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

Styrelse och ledning

Svante Wadman – styrelseordförande

Svante Wadman har en Fil kand i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Wadman är verksam som konsult inom fastighetsutveckling. Vid 33 års ålder var Svante Wadman den yngsta VD´n i ett noterat bolag, Fastighets AB Fortet. Wadman har även varit VD i ett flertal större fastighetsbolag, däribland AB Bootes, ett dotterbolag till Custos samt VD för GE Capital Real Estate, som han var med och framgångsrikt etablerade på den svenska och danska marknaden från 1996-2001. Under 2011/12 var Svante Wadman även VD för HQ AB.

Födelseår: 1953
Position sedan: Styrelseledamot 2006-09-02 – 2013-03-12. Därefter styrelseordförande
Antal aktier: 3 924 770 aktier privat och via bolag. Aktieägare sedan 2006


Anders R Holmberg – grundare, VD och styrelseledamot

Anders R Holmberg är grundare, styrelseledamot och VD i DexTech. Holmberg är Med.Dr från Uppsala Universitet och kemiingenjör. Holmberg är specialist i glykosyleringskemi och har över 30 års erfarenhet inom detta område inklusive processutveckling. Han var verksam på Pharmacia Corporation från 1978-1997. Holmberg var även utvecklingsdirektör på MAP Medical Applied Products AB/Oy, 1999-2003, samt VD på MAP AB, 2001-2003. Anders R Holmberg står bakom cirka 50 st. publicerade vetenskapliga artiklar.

Födelseår: 1951
Position sedan: VD och styrelseledamot sedan 2004-08-09
Antal aktier: 1 563 227 aktier privat


Per Asplund – styrelseledamot

Per är utbildad vid Stockholms Universitet mellan åren 1970-1974 i företagsekonomi, nationalekonomi och fastighetsrätt. Asplund har varit verksam i fastighetsbranschen under större delen av sitt verksamma liv. Han har tillsammans med en kollega sedan 1999, först på konsultbasis och sedan 2005 som anställda, byggt upp Ramsbury Property AB som ägs av Stefan Persson, styrelseordförande och huvudägare i H&M, Hennes och Mauritz, till ett internationellt fastighetsbolag. Bolaget har idag ett fastighetsvärde om cirka 20 miljarder SEK och har bl.a. fastigheter i Sverige, England, Tyskland och Frankrike.

Födelseår: 1949
Position sedan: Styrelseledamot sedan 2013-03-12
Antal aktier: 103 458 aktier privat. Aktieägare sedan 2012


Rolf Eriksson – styrelseledamot

Rolf Eriksson har en jur kand kand från Lunds Universitet. Eriksson är idag verksam som advokat och partner på Advokatfirman Weste AB i Helsingborg. Eriksson har stor erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Han har bl.a. varit styrelseledamot i MultiQ International AB noterat på NASDAQ OMX Small Cap och styrelseordförande i ZetaDisplay AB noterat på NASDAQ OMX First North. Eriksson har mer än 35 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik.

Födelseår: 1952
Ledamot sedan: Styrelseledamot sedan 2014-03-24
Antal aktier: 92 500 aktier privat. Aktieägare sedan 2011


Sten Nilsson – grundare och styrelseledamot

Sten Nilsson, född 1948, grundare och styrelseledamot. Med.Dr, PhD, professor i onkologi. Nilsson är en internationellt erkänd auktoritet inom urologisk onkologi framför allt prostatacancer. Efter över 30 års klinisk erfarenhet har han tillgång till ett stort internationellt nätverk. Nilsson är verksam som professor och överläkare vid Radiumhemmet. Genom sin profession har Sten Nilsson daglig kontakt med den kliniska verkligheten för prostatapatienter. Han har även stor erfarenhet av kliniska studier med nya läkemedel där han bl.a. har varit med att designa och genomföra Algetas/Bayers fas I-, II- och III-studier av Alpharadin/Xofigo. Sten Nilsson har publicerat drygt 200 st. vetenskapliga artiklar.

Födelseår: 1948
Position sedan: Styrelseledamot sedan 2004-08-09
Antal aktier och optioner: 1 432 724 aktier privat


Gösta Lundgren – CFO och IR-ansvarig

Gösta Lundgren är civilekonom och har en Jur.kand. från Uppsala Universitet. Lundgren har sedan 1993 varit verksam som konsult via egna företag med tonvikt på koncernredovisning för i huvudsak noterade företag. Dessförinnan har han varit verksam som ekonomichef i Korbe Fastigheter KB, Max Matthiessen AB samt som revisor i Osborne Johnson Revisionsbyrå AB.

Födelseår: 1955
Position sedan: CFO sedan 2013, IR-ansvarig från 2015
Antal aktier och optioner: 1 099 374 aktier privat och via bolag. Aktieägare sedan 2007


Revisor

KPMG AB
Tegelbacken 4 A
111 52 Stockholm

Huvudansvarig revisor:

Björn Flink
Björn Flink är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Björn Flink sitter även i styrelsen för FAR.