Affärsmodell och Mål

Affärsmodell

Genom licensaffärer med strategiska partners i form av större läkemedelsföretag söker DexTech partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta kliniska utvecklingen. Licenserna genererar, enligt gängse betalningsmodell, en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, s.k. milestone-ersättning samt framtida royalty på försäljning. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners skall också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet. Värdet av en licensieringsaffär efter en fas IIb-studie där resultatet visar behandlingseffekt som påverkar patientens överlevnad bedöms vara betydande.

Tidpunkten för att teckna samarbetsavtal med läkemedelsbolag är ett affärsbeslut som avgörs av kostnader, risk, kompetensbehov och det värde som ytterligare ett steg i egen regi skulle tillföra. Sådana samarbetsavtal säkerställer att projekten på ett tidigt stadium tillförs kunskap och resurser från stora läkemedelsbolag och DexTech undviker att binda alltför stora resurser i ett enskilt projekt. Det ligger i Bolagets eget intresse att utan avkall på säkerhet verka för att minimera tiden fram till lansering av läkemedel.

Mål

  • Att under räkenskapsåret 2021/2022 säkerställa OsteoDex fortsatta kliniska utveckling genom partnerskap
  • Att under räkenskapsåret 2021/2022 genomföra en klinisk ”proof of concept”-multipelt myelomstudie (kort studie som visar preparatets relevans med ett begränsat antal patienter)
  • Att fortsätta prekliniska utvecklingen av PSMA-Dex
  • Att utveckla CatDex/GuaDex för nya indikationer
  • Att verifiera/utveckla breddad indikation för OsteDex avseende bröstcancer och lungcancer

Bolagets primära mål är nu att ingå avtal med en licenstagare avseende OsteoDex. Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora organisationer vilket medför en tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen. Denna tröghet tillsammans med de stora värden som skall förhandlas och regleras juridiskt av båda parter medför att det är ett tidskrävande arbete som måste göras innan ett licensavtal är på plats.