Affärsmodell och Mål

Affärsmodell

Genom licensaffärer med strategiska partners i form av större läkemedelsföretag söker DexTech partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta utvecklingen – sannolikt senast efter en klinisk fas IIb-studie på patienter. Licenserna genererar, enligt gängse betalningsmodell, en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, s.k. milestone-ersättning samt framtida royalty på försäljning. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners skall också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet. Som ett led i en medveten strategi för att förbereda för framtida licensaffärer, har DexTech informerat ett antal läkemedelsbolag om sin verksamhet, d.v.s. delgivit icke konfidentiell information. Det har i sin tur resulterat i ett antal sekretessavtal där detaljerad och konfidentiell information har delgivits om OsteoDex. Idag följs utvecklingen av OsteoDex av flera stora läkemedelsbolag som har efterfrågat konfidentiell information. Värdet av en licensieringsaffär efter en fas IIb-studie där resultatet visar god behandlingseffekt  bedöms av styrelsen vara betydande.

Mål

DexTechs primära målsättning är att slutföra fas IIb-studien av OsteoDex. Studien startade i maj 2016. Målsättningen är att under 2018, inleda licensförhandlingar avseende OsteoDex. Utvecklingsarbetet med övriga läkemedelskandidater pågår parallellt. Under de olika utvecklingsfaserna är målsättningen att aktivt söka partnerskap för utlicensiering av Bolagets läkemedelskandidater alternativt strategiska allianser för delat risktagande samt finansiering.

  • Att fullrekrytera patienterna till fas 2b-studien för OsteoDex före utgången av Q1 2018.
  • Att under Q1 2018, inleda licensförhandlingar avseende OsteoDex
  • Att finna en partner för utveckling av PSMA bindande konjugat
  • Att utveckla CatDex/GuaDex för indikationen anti-bakteriellt medel
  • Att verifiera/utveckla breddad indikation för OsteDex avseende bröstcancer och lungcancer