Idag inleds teckningsperioden i DexTech Medical AB:s företrädesemission

8 december, 2021

Idag inleds teckningsperioden i DexTech Medical AB:s (”DexTech” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 22 december 2021. Fulltecknad Företrädesemission tillför Bolaget cirka 58,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Prospekt och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Nordic Issuings (www.nordic- issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar finns att tillgå på Nordic Issuings hemsida. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Nordic Issuings hemsida.

DexTechs primära läkemedelskandidat OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid prostatacancer, mCRPC, har studerats i en klinisk fas II-studie med goda resultat. Bolaget har i omfattande prekliniska studier visat att OsteoDex även har en mycket signifikant tumörcellsdödande effekt i indikationen multipelt myelom, även vid låga koncentrationer.

I syfte att samla in kompletterande/bekräftande data i en klinisk studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex effekt på multipelt myelom, beslutade styrelsen den 8 november 2021 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 25 november 2021. Företrädesemissionen omfattar högst 4 476 141 aktier och kan vid fullteckning tillföra Bolaget högst cirka 58,2 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera studien i sin helhet, som beräknas pågå cirka två år från studiestart. Eftersom studien är oblindad kommer Bolaget dock kunna kommunicera deltidsresultat under studiens gång. Bolagets primära mål är att ingå avtal med en licenstagare avseende OsteoDex. Det är styrelsens uppfattning att kompletterande positiva resultat kommer stärka möjligheterna för ett gynnsamt OsteoDex CRPC-licensavtal och därmed återspegla det verkliga värdet av OsteoDex.

För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns att tillgå på Bolagets (www.dextechmedical.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns anmälningssedlar samt möjlighet att teckna via digital signering att tillgå på Nordic Issuings hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 8–22 december 2021.
 • Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 4 476 141 aktier, motsvarande cirka 58,2 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 december 2021 var registrerade som

  aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell Företrädesemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 december 2021.

 • Antal aktier innan nyemission: 14 920 478 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 194 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 80 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 8–17 december 2021.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 8 december 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2022.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 4 476 141 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 23 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har DexTech anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se www.sedermera.se

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

211208 – PM- DexTech – Idag inleds teckningstiden