DexTech offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

2 december, 2021

DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 8 december 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuings hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

DexTech offentliggjorde den 8 november 2021 styrelsens beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 25 november 2021.

Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar avseende företrädesemissionen, har i dag, den 2 december 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.dextechmedical.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuings hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 8-22 december 2021.
 • Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 4 476 141 aktier, motsvarande cirka 58,2 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 december 2021 är registrerade som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2021.
 • Antal aktier innan nyemission: 14 920 478 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 194 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagandemotsvarande totalt cirka 80 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market underperioden 8-17 december 2021.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från ochmed den 8 december 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna

  registrering beräknas ske i mitten av januari 2022.

 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 4 476 141 stycken, vilket motsvarar en maximalutspädning om 23 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i företrädesemissionen.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har DexTech anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

211202 -PM-DexTech offentliggör prospekt

DexTech Medical AB – Prospekt