Bokslutskommuniké 1 juli 2021 – 30 juni 2022

30 augusti, 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-1,5) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,11 (-0,10) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Helår (2021-07-01 – 2022-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,3 (-6,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,31 (-0,41) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 35,5 (3,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 16 790 364. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Den kliniska myelomstudie med Bolagets läkemedelskandidat OsteoDex, som finansierades via en företrädesemission i december 2021 och som tillförde bolaget 37 MSEK efter emissionskostnader, fortlöper enligt plan. Studieansökan till Läkemedelsverket är nu godkänd och tillstånd meddelades 10 augusti 2022. Studien kommer att omfatta 20 patienter med multipelt myelom och genomföras vid 5 sjukhuscenter i Sverige och Norge. Den beräknas starta senast under kvartal 1 2023 och bedöms vara färdig under kvartal 3 2024.

Våra tidigare prekliniska studier avseende OsteoDex ́ effekt på olika myelomcellkulturer visar entydigt starkt tumörcelldödande egenskaper. Med vår kliniska erfarenhet av OsteoDex effekt på sjukdomsprocesser i skelettet (mCRPC) så har vi anledning att vara optimistiska inför myelomstudien.

På den extra bolagsstämman den 11 maj valdes Andreas Segerros in i styrelsen och utsågs samma dag till styrelseordförande. Andreas Segerros har lång och gedigen erfarenhet, med exekutiva befattningar inom den internationella läkemedelsindustrin i Europa, USA och Japan. Andreas Segerros kommer att vara en nyckelperson i Bolagets fortsatta utveckling, detta i perspektiv av hans stora erfarenhet och omfattande nätverk.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

DexTech – Bokslutskommunike juli 2021 – juni 2022