Halvårsrapport 1 juli, 2021 – 31 december 2021

15 februari, 2022

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,6) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,08 (-0,10) SEK

* Före utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av första halvåret (2021-07-01 – 2021-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (-3,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,14 (-0,21) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,3 (4,8) MSEK

* Före utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Under december 2021 genomförde DexTech en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader om 9,2 MSEK. Avsikten med nyemissionen är att finansiera en klinisk myelomstudie med Bolagets läkemedelskandidat OsteoDex samt det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet. Vi är glada för förtroendet från befintliga och nya aktieägare som ger Bolaget möjlighet att genomföra utvecklingsplanerna.

Omfattande pre-kliniska studier vid Karolinska Institutet i Stockholm har visat att OsteoDex har en starkt tumörcellsdödande effekt på flera olika myelomcellskulturer. Potent cytotoxisk effekt ses redan vid mycket låga OsteoDex-koncentrationer. Den observerade effekten är överlägsen den som ses med Melfalan, dvs. det läkemedel som idag används i förstalinjens behandling av multipelt myelom. OsteoDex ́ tidigare kliniska resultat vid prostatacancer, med endast lindriga biverkningar, samt myelomsjukdomens biologiska likheter med kastrationsresistent prostatacancer gör OsteoDex till en mycket lovande kandidat för behandling också av multipelt myelom. Studieprotokollet för den första kliniska myelomstudien håller nu på att färdigställas. Studien planeras att genomföras på cirka fem sjukhus i Skandinavien och involvera cirka 20 patienter med multipelt myelom. Den väntas ge bevis för att OsteoDex är lämpligt också för behandling av denna sjukdom (s.k. proof of concept) och därmed ytterligare verifiera OsteoDex ́ höga värde som ett potentiellt cancerläkemedel. Den globala marknaden för multipelt myelom förväntas växa till cirka 31 miljarder US-dollar 2026, vilken är mer än dubbelt så stor som den för kastrationsresistent prostatacancer.

Anders R Holmberg CEO

Hela rapporten: DexTech – Halvårsrapport Juli 2021 – December 2021