Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

25 april, 2022

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 11 maj 2022 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman börjar kl. 9.30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2022 och

• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 maj 2022. Anmälan kan göras via e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) eller skriftligen till:

Dextech Medical AB
Extra bolagsstämma,

Box 389
751 06 Uppsala.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Den extra bolagsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 3 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Framläggande och godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  1. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

  2. Val av styrelseledamöter.
  3. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 6)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att styrelsen ska ha sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 7)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kr räknat på kalenderårs-basis samt att arvode ej skall utgå till övriga ledamöter.

Val av styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att Andreas Segerros väljs till ny styrelseledamot, samt att Anders Holmberg, Svante Wadman, Per Asplund, Rolf Eriksson och Sten Nilsson väljs om som styrelseledamöter

Andreas Segerros (född 1960) har en: Master of Business Administration (MBA), International Management and Finance, Uppsala Universitet; en Master of Science (MSC), Organic Chemistry and Chemical Engineering, KTH Stockholm; och en Bachelor of administration (BA DIHM). IHM Stockholm.
Han en lång och gedigen erfarenhet med exekutiva befattningar inom den internationella läkemedelsindustrin i Europa, USA och Japan, bl.a. inom Pharmacia Corporation, USA, Sunshine Capital A/S, Danmark och Ferring Pharmaceuticals S.A, Schweiz.

__________________________

Stockholm i april 2022

STYRELSEN

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

220425 – PM – DexTech – Kallelse till ex tra bolagsstämma i Dextech Medical AB