Delårsrapport 1 juli, 2021 – 31 mars 2022

29 april, 2022

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av tredje kvartalet (2022-01-01 – 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,5) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,06 (-0,10) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av niomånadersperioden (2021-07-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-4,6) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,20 (-0,31) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 38,9 (3,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 16 225 200. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Den kliniska myelomstudie med Bolagets läkemedelskandidat OsteoDex som finansierades via en företrädesemission i december 2021 som tillförde bolaget 37 MSEK efter emissionskostnader fortlöper enligt plan. Arbetet pågår med en komplett ansökan till Läkemedelsverket i Uppsala. Ansökan omfattar studieprotokoll, IB (Investigators Brochure), Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) i uppdaterat format.

Våra tidigare prekliniska studier avseende OsteoDex effekt på olika myelomcellkulturer visar entydigt en starkt tumörcelldödande effekt. Även jämfört med Melfalan som är ett beprövat standardpreparat för behandling av multipelt myelom (MM) är OsteoDex effekt slående stark. Med tanke på likheten i sjukdomsprocessen i skelettet mellan MM och mCRPC och befintliga kliniska erfarenheter så har vi anledning att vara optimistiska inför MM studiens förutsättningar att resultera i ”proof of concept”.

I april har bolaget kallat till en extra bolagsstämma den 11 maj där Andreas Segerros är föreslagen som ny styrelseledamot. Andreas Segerros har lång och gedigen erfarenhet med exekutiva befattningar inom den internationell läkemedelsindustrin, i Europa, USA och Japan. Andreas Segerros kommer att vara en nyckelperson i Bolagets fortsatta utveckling, detta i perspektiv av hans tidigare erfarenhet och tillhörande nätverk.

Anders R Holmberg

CEO

DexTech – Delårsrapport juli 2021 – mars 2022