Kommuniké från extra bolagsstämma

11 maj, 2022

Idag, den 11 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska utökas med en ledamot till sammanlagt sex ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kr räknat på kalenderårsbasis för tiden fram till nästa årsstämma samt att arvode ej skall utgå till övriga ledamöter.

Val av styrelse

Stämman beslutade att välja Andreas Segerros som ny ordinarie styrelseledamot samt omvaldes Svante Wadman, Per-Olov Asplund, Rolf Eriksson, Anders Holmberg och Sten Nilsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Andreas Segerros till ny styrelseordförande.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

220511 – PM – Kommuniké från extra bolagsstämma i Dextech Medical AB