Bolagsordning

Antagen på årsstämma i Dextech Medical AB den 30 november 2016.

 • 1 Firma

 

Bolagets firma är Dextech Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

 

 • 2 Säte

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms Kommun, Stockholms län.

 

 • 3 Verksamhet

 

Bolaget skall bedriva verksamhet med bioteknologisk/biomedicinsk forskning, utveckling av nya läkemedelsprototyper inom onkologi och icke maligna sjukdomar, utlicensiering av mogna projekt till läkemedels/bioteknikindustri samt därmed förenlig verksamhet.

 

 • 4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet skall vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.

 

 • 5 Antal aktier

 

Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 st. och högst 48 000 000 st.

 

 • 6 Styrelse

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

 

 • 7 Revisor

 

Bolaget skall utse lägst en och högst två ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

 

 • 8 Kallelse till bolagsstämma

 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

 

 • 9 Anmälan till stämma

 

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

 • 10 Räkenskapsår

 

Bolagets räkenskapsår skall vara 0701-0630

 

 • 11 Avstämningsförbehåll

 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella tjänster.