Kastrationsresistent prostatacancer (CRPC)

CRPC är ett obotligt stadium av prostatacancer där cirka 90 % utvecklar metastaser, främst i skelettet. Patienterna kan ha stark smärta på grund av frakturer, kompression av ryggkotor och andra symtom från skelettet. I allmänhet är skelettsmärtor den vanligaste formen av cancerrelaterad smärta och kan vara svårartad och invalidiserande hos en stor del av patienterna, med en uttalad negativ effekt på livskvalitet och mobilitet. Erfarna kliniker beskriver CRPC som en skelettsjukdom. Med tiden saknar befintlig behandling effekt och patienten avlider av sin sjukdom. Medianöverlevnaden vid CRPC är endast omkring 1 – 2 år1.

I stort sett samtliga patienter som dör av sin prostatacancer, idag ungefär var fjärde patient, har kastrationsresistent sjukdom. De viktigaste godkända läkemedlen för behandling av kastrationsresistent prostatacancer är: docetaxel (Taxotere) och cabazitaxel (Jevtana), vilka båda är s.k. cytostatika, samt abirateron (Zytiga), enzalutamid (Xtandi) och Radium-223 (Xofigo). Abirateron och enzalutamid är hormonellt aktiva (hämmare/blockerare) medan Radium-223 binds till områden i skelettet där dottertumörer (metastaser) är lokaliserade och avger där en lokal radioaktiv stråleffekt. Dessa preparat har visats bromsa tumörsjukdomen hos flertalet patienter och förlänga överlevnaden med i storleksordningen 2,5 – 5 månader.

Samtliga har mer eller mindre allvarliga biverkningar och patientens individuella status avgör vilken behandling som kan användas. All behandling av CRPC-patienter syftar till att vara sjukdomsbromsande och palliativ där behandlingen i bästa fall kan förlänga livet på patienten. Vart och ett av dessa läkemedel har relativt kort verkningstid då sjukdomen efter en begränsad tid blir resistent mot preparaten och behöver således ersättas med något av de andra preparaten (figur 7). Förutsatt att nya läkemedel når marknaden kan CRPC – i bästa fall – komma att bli en kronisk sjukdom. Något botande läkemedel finns ännu inte i sikte.

Figur 7: y-axeln = PSA mikrog/L, x-axeln = tid. Bilden visar en typisk CRPC-patient och sjukdomsförloppet. Y-axeln beskriver canceraktiviteten, PSA, hos en patient där medicinering (blå pilar) minskar canceraktiviteten men där patienten efter en tid utvecklar resistens mot medicineringen varvid PSA återigen ökar. Patienten får därför ett nytt läkemedel och cykeln upprepas till dess att det inte finns några alternativa läkemedel att tillgå.

Mot denna bakgrund utvecklar DexTech snarare ett kompletterande än ett konkurrerande läkemedel. CRPC-marknaden förväntas fortsätta att växa i framtiden på grund av en alltmer åldrande befolkning. Det finns ett stort behov av nya läkemedel som kan förlänga livet med relativt bibehållen livskvalitet. OsteoDex har potential att bli ytterligare ett läkemedel som kan påverka prognosen d.v.s. överlevnadstiden med acceptabel livskvalitet för patienter med CRPC.

1 Kirby, M. , Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review, The International Journal of Clinical Practice.