Kommuniké från årsstämma

31 oktober, 2023

Idag, den 31 oktober 2023, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Andreas Segerros, Per-Olov Asplund, Peter Benson, Rolf Eriksson och Svante Wadman. Andreas Segerros valdes till styrelsens ordförande.
Omvaldes KPMG AB, med Per Hammar som ansvarig revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts att 400 000 kronor i arvode skall utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts att styrelsearvode fördelas så att 200 000 kr ska utgå till Andreas Segerros och 200 000 kr till Peter Benson. Beslöts att arvode till revisorn skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2023.

231031 – PM – DexTech Kommuniké från Årsstämma