DexTech Medical informerar om myelomstudien, första patienten behandlas

13 december, 2023

Fas 1 studien undersöker OsteoDex effekt på patienter med progressiv multipelt myelom (MM). Den första patienten behandlas under vecka 50 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Studien omfattar totalt 20 patienter och genomförs initialt vid tre sjukhus i Sverige: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Uddevalla Sjukhus samt Södersjukhuset i Stockholm. Behandlingen pågår under totalt 14 veckor med 2 doseringar per månad. Tre dos nivåer studeras. Huvudprövare (Principal Investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Analys av biomarkörer sker vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS. Inklusionskriterier innefattar vuxna MM-patienter med recidiverande (progressiv) behandlingsresistent sjukdom, som erhållit 1–5 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt med sekundär målsättning att fastställa behandlingsrespons. Biokemiska markörer analyseras fortlöpande och de första analysresultaten väntas Q1 -24.
Studien beräknas vara färdig kvartal 4, 2024.

Arbetet med att söka partnerskap avseende fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex – mCRPC mot fas 3, pågår. Bolagets syntespatentansökan, inlämnad till Europeiska Patentverket (EPO.Org) i oktober -23, har stor betydelse för Bolagets möjligheter till partnerskap liksom positiva resultat från Bolagets MM studie. Förutsättningarna för att patentansökan beviljas är goda, resulterande i marknadsexklusivitet till 2044. Utan att föregå resultat från MM studien, är Osteodex positiva effekt på bennedbrytande benceller samt frånvaro av allvarliga biverkningar väl dokumenterad och kommer sannolikt att konfirmeras även i MM studien.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2023.

231213 – PM – DexTech informerar om myelomstudien, första patienten behandlas