Delårsrapport 1 juli, – 30 september 2023

27 oktober, 2023

Sammanfattning av det första kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-0,8) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,05 (-0,04) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 23,6 (25,2) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom pa- rentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Bolagets fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom är igång och patientrekryte- ringen pågår. Några inklusionskriterier har justerats som innebär att fler patienter kan inkluderas.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hemato- logi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Biomarkörer analyseras vid Centrallaborato- riet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och som erhållit 1–5 tidigare behandlingslinjer inkluderas. Primär målsättning är att konfir- mera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa eventuell behandlings- respons. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Studiematerial, GMP tillverkad OsteoDex, produceras av Biovian OY, Åbo, Finland och är levererat till respektive sjukhus. Vi ser med spänning fram emot att genomföra denna studie.

Bolaget har lämnat en ny patentansökan till Europeiska Patent Myndigheten gällande GMP tillverk- ningen av OsteoDex (GMP= good manufacturing practice). Beviljad ansökan innebär patentskydd till ca 2044. Vi bedömer att förutsättningarna för godkännande av ansökan är mycket goda.

Anders R Holmberg

DexTech – Delårsrapport juli – september 2023