Kommuniké från årsstämma

28 oktober, 2022

Idag, den 28 oktober 2022, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Andreas Segerros, Per-Olov Asplund, Rolf Eriksson och Svante Wadman samt nyvaldes Peter Benson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Andreas Segerros till styrelsens ordförande. Omvaldes KPMG AB, med Per Hammar som ansvarig revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts att 400 000 kronor i arvode skall utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts att styrelsearvode fördelas så att 200 000 kr ska utgå till Andreas Segerros och 200 000 kr till Peter Benson. Beslöts att arvode till revisorn skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram

Beslöts att godkänna det framlagda förslaget till incitamentsprogram. Antecknades att teckningskursen fastställdes till 0,13 SEK samt att beslutet antogs av samtliga närvarande aktieägare.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

221028 – PM – DexTech Kommuniké från Årsstämma