Delårsrapport 1 juli, 2022 – 30 september 2022

27 oktober, 2022

Sammanfattning av delårsrapport

 

Första kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,9) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,04 (-0,06) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 33,9 (35,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Ansökan för klinisk fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom, har nu godkänts av Läkemedelsverket och tillstånd meddelades 10 augusti 2022. Studien kommer att omfatta 20 patienter med multipelt myelom och genomföras vid ca 4-5 sjukhuscenter i Sverige och övriga Norden. Den beräknas starta senast under kvartal 1 2023 och bedöms vara färdig under kvartal 3 2024.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. De huvudsakliga blodmarkörerna skall analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienterna som inkluderas har recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och har erhållit 1–3 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa behandlingsrespons dokumenterat genom förändring i nivå̊ av sjukdomsrelaterade biomarkörer. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

 

DexTech – Delårsrapport juli-september 2022