DexTech Medical beslutar om tilldelning avseende incitamentsprogram

17 november, 2022

Vid årsstämman i DexTech AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) den 28 oktober 2022 beslutades att införa ett incitamentsprogram (”TO 2022/2025”) för på förhand utvalda nyckelpersoner (”Optionsinnehavare”). TO 2022/2025 ger Optionsinnehavarna möjlighet att teckna teckningsoptioner i DexTech för marknadsvärdet i en riktad emission. Styrelsen i DexTech har nu beslutat om tilldelning av TO 2022/2025.

 

TO 2022/2025

Teckningskursen för teckningsoptionerna i den riktade emissionen har i enlighet med villkoren tidigare fastställts till 0,13 SEK per teckningsoption. Betalning ska ske senast den 23 november 2022.

Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med 25 november 2025 till och med den 9 december 2025, eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren, för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 25 kronor. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

Antal aktier och utspädning

Till följd av TO 2022/2025 kommer antalet aktier vid fullt nyttjande öka med 200 000 aktier. Det motsvarar, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, en utspädning om högst cirka en procent av aktierna och rösterna. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 9 000 kronor. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

221117 – PM -DexTech – tilldelning