Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2022

15 februari, 2023

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-1,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,06 (-0,08) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av första halvåret (2022-07-01 – 2022-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,1) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,11 (-0,14) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 30,4 (35,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 15 366 150. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Ansökan för klinisk fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom godkändes av Läkemedelsverket och tillstånd meddelades 10 augusti 2022. Studien kommer att omfatta 20 patienter med multipelt myelom och genomföras vid ca 4–5 sjukhuscenter i Sverige och övriga Norden.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. De huvudsakliga blodmarkörerna skall analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienterna som inkluderas har recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och har erhållit 1–3 tidigare behandlingslinjer. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa behandlingsrespons dokumenterat genom förändring i nivå̊ av sjukdomsrelaterade biomarkörer. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Färdigställande av studiematerial (GMP tillverkad OsteoDex) pågår vid Biovian Åbo, Finland, som är bolagets CMO. Studien beräknas kunna starta i mars 2023 och bedöms vara färdig under kvartal 3 2024.

Anders R Holmberg

CEO

 

DexTech – Halvårsrapport Juli – December 2022