Kallelse till extra bolagsstämma i DexTech Medical AB

8 november, 2021

Aktieägarna i DexTech Medical AB, org.nr. 556664-6203, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 november 2021.  Extra bolagsstämma inleds klockan 11.30 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm, i direkt anslutning till ordinarie årsstämma.

 

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 november 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 22 november 2021. Anmälan kan göras via e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) eller skriftligen till Dextech Medical AB, Extra bolagsstämma, Box 389, 751 06 Uppsala. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 17 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 19 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas genom ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för extra stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medtaga ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antalet aktier och röster 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 920 478 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Svante Wadman väljs till styrelseordförande för stämman. För det fall Svante Wadman får förhinder föreslår styrelsen att till styrelseordförande utses den som styrelsen istället anvisar.

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Styrelsen föreslår att den röstlängd som upprättats av bolaget, vilken baseras på bolagsstämmoboken och vilken har kontrollerats av justeringsmannen, godkänns.

 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Styrelsen föreslår att Anders R. Holmberg eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till personer att jämte ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

 

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (Punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att godkänna den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 8 november 2021, i enlighet med nedan.

 

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 201 426,345 kronor genom nyemission av högst
4 476 141 stycken aktier till en teckningskurs om 13 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 58 189 833 kronor.

 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) stycken nya aktier.
 2. Avstämningsdag i den av EuroclearSweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den fredagen den 3 december 2021. Även annan kan teckna i emissionen.

 

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas tretton (13) kronor kontant.

 

 1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med onsdagen den 8 december till och med onsdagen den 22 december 2021. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 

 1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det nya antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

 

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och EuroclearSweden AB.

 

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida https://dextechmedical.com, senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämma har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning som görs inför extra bolagsstämma ska göras skriftligen per e-post till (gosta.lundgren@dextechmedical.com) senast 15 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos DexTech Medical AB Besöksadress/kontor och på https://dextechmedical.com, senast den 20 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

 

Stockholm i november 2021

DEXTECH MEDICAL AB

STYRELSEN

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

211108 – PM – DexTech – Kallelse till extra bolagsstämma i Dextech Medical AB

Fullmaktsformulär – Extra bolagsstämma

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i DexTech Medical AB