Styrelsen i DexTech föreslår en företrädesemission om cirka 58,2 MSEK i syfte att vidareutveckla projektet med multipelt myelom till klinisk forskning och ytterligare verifiera OsteoDex värde

8 november, 2021

Styrelsen i DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 25 november 2021 med förslag till beslut om en nyemission av aktier om cirka 58,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten ges möjligt att delta. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

DexTechs primära läkemedelskandidat OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid prostatacancer, mCRPC, har studerats i en klinisk fas II-studie med goda resultat. Det finns betydande likheter mellan benmetastaser från mCRPC och multipelt myelom, såsom tillväxtställe, bennedbrytning och stimulering från osteoklaster. Dessa likheter har motiverat DexTechs studier av effekterna av OsteoDex på multipelt myelom. Bolaget har i omfattande prekliniska studier som utförts vid Karolinska Institutet i Stockholm visat att OsteoDex har en mycket signifikant tumörcellsdödande effekt som har visats på olika tumörcellinjer med multipelt myelom. OsteoDex visar en stark effekt vid låga koncentrationer.

Marknaden för den nya indikationen beräknas vara dubbelt så stor som för mCRPC och förväntas uppgå till cirka 31 miljarder USD 20261. Bolagets primära mål är att ingå avtal med en licenstagare avseende OsteoDex. Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora organisationer vilket medför en tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen. Denna tröghet tillsammans med de stora värden som ska förhandlas och regleras juridiskt av båda parter medför att det är ett tidskrävande arbete som måste göras innan ett licensavtal är på plats. Med tanke på marknadsstorleken för multipelt myelom och den potential som OsteoDex har visat i prekliniska studier, anser styrelsen att det är av högsta prioritet att samla in kompletterande/bekräftande kliniska data. Bolaget avser därför att genomföra en klinisk studie, som beräknas omfatta cirka 20 patienter och pågå cirka två år från studiestart. Eftersom studien är oblindad kommer Bolaget dock kunna kommunicera deltidsresultat under studiens gång. Avsikten är att studien ska ge ”proof of concept” och därigenom ytterligare verifiera OsteoDex stora värde som ett potentiellt cancerläkemedel.

Det är styrelsens uppfattning att kompletterande positiva resultat kommer stärka möjligheterna för ett gynnsamt OsteoDex CRPC-licensavtal och därmed återspegla det verkliga värdet av OsteoDex. DexTech kommer således inte att ingå ett licensavtal som inte också återspeglar OsteoDex potential avseende multipelt myelom.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven som de ovanstående framtidsplanerna medför under tolv månader framåt i tiden. För att tillgodose kapitalbehovet planerar DexTech nu en företrädesemission om cirka 58,2 MSEK (före emissionsrelaterade kostnader) i syfte att vidareutveckla projektet med multipelt myelom till klinisk forskning. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår (inklusive kostnad hänförligt till garantiersättning och marknadsföring) till cirka 10,2 MSEK (varav cirka 4,7 MSEK avser garantiersättning). Med nettofinansieringen om totalt cirka 48 MSEK från Företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

1 Fortune Business Insights. Multiple Myeloma Market Size, Share & Industry Analysis, by Drug Class (Immunomodulators, Proteasome Inhibitor, Anti-CD38 Monoclonal Antibody, Alkylating Agents, and Others), By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies & Drug Stores, Online Pharmacies), and Regional Forecast, 2019-2026. Pune: Fortune Business Insights, 2020

 • CRO-kostnader – cirka 53 procent
 • Produktionskostnader – cirka 15 procent
 • Sjukhus/patient kostnader – cirka 13 procent
 • Löpande driftskostnader – cirka 11 procent
 • Batch-analyskostnader – cirka 5 procent
 • Transportkostnader – cirka 3 procent

Myelom-resultaten som vi kommunicerade i slutet av sommaren är mycket viktiga för våra affärsmöjligheter och ska därför utvecklas i en klinisk studie. Vi menar att strategin, där vi går vidare med kliniska försök inom multipelt myelom, ökar våra möjligheter till en stark licensaffär för OsteoDex. Vi förbereder nu för en företrädesemission, för att låta alla trogna aktieägare fortsatt vara med på vår spännande utveckling framåt, säger VD Anders R Holmberg.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 8-22 december 2021.
 • Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 4 476 141 aktier, motsvarande cirka 58,2 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 december 2021 är registrerade som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 december 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2021.
 • Antal aktier innan nyemission: 14 920 478 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 194 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt cirka 80 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 8-17 december 2021.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 8 december 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2022.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 4 476 141 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 23 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

DexTech har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från externa investerare om totalt cirka 46,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 250 TSEK (cirka 0,4 procent) och garantiåtagandena motsvarar cirka 46,4 MSEK (cirka 79,6 procent). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om tio procent.

Prospekt, teaser och anmälningssedel

Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.dextechmedical.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har DexTech anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se www.sedermera.se

 

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO och Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021.

211108 – PM – Dextech -Styrelsen i DexT ech föreslår en företrädesemission