Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

1 oktober, 2015

Tisdagen den 3 november 2015 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland annat grundarna, VD Anders R Holmberg samt medicinskt ansvarig Professor Sten Nilsson, att presentera bolaget och det kliniska dagsläget avseende prostatacancer. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till DexTechs styrelse och ledning. Efter årsstämman bjuds det på enklare förtäring samtidigt som det finns möjlighet till mingel med styrelse och ledning. Formell kallelse till årsstämman finns att tillgå längre ned i detta pressmeddelande.

 

Anmälan för icke aktieägare ska ske senast torsdagen den 29 oktober 2015 och kan göras per e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) alternativt per telefon (070-710 47 88).

 

Årstämman inleds klockan 16.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 15.30.

 

Notera utöver ovanstående att deltagande för icke aktieägare förutsätter ett formellt godkännande från stämman under inledningen av årsstämman.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

 

 

 

 

 

 

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

 

 

Se nedan formell kallelse till årsstämma

 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

I DEXTECH MEDICAL AB (publ)

 

 

 

 

 

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 3 november 2015 kl. 16.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 15.30.

 

I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

 

Efter årsstämman finns det möjlighet till mingel med styrelse och ledning samt bjuds det på en enklare förtäring.

 

Registrering och anmälan

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 oktober 2015, och

 

 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 29 oktober 2015. Anmälan kan göras per

 

telefon 070-710 47 88 vardagar kl. 10:00-16:00 eller

 

per e:post gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Anmälan kan också göras skriftligen till:

Dextech Medical AB

Årsstämman

Box 389

751 06 Uppsala

 

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar

 

Årsstämman hålls på svenska.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 27 oktober 2015 , vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.      Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VDs tal och en presentation av det kliniska läget av Professor Sten Nilsson samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014/2015.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall,

              revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

 1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

               bolagsordningen

 1. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag i korthet

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.   Aktieägare representerande ca 69 procent av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Aktieägare representerande ca 69 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

 

Val av styrelse och revisor(punkt 14)

Aktieägare representerande ca 69 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Omval av Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson,

samt att till revisor omvälja KPMG AB med Björn Flink som huvudansvarig revisor

 

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 14 162 720 aktier och lika många röster.

 

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dextechmedical.com senast tre veckor före årsstämman.

 

__________________________

 

 

Stockholm i september 2015

 

STYRELSEN

Fullmaktsformular_arsstamma_Dextech_Medical_20151103