Idag inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s företrädesemission

29 september, 2016

Idag, den 29 september 2016, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 13 oktober 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs DexTech cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 11,6 MSEK och garantiteckning (utan premieersättning) motsvarande cirka 3,7 MSEK. Totalt har bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen. Garantitecknare kommer att tilldelas aktier i det fall nyemissionen inte blir fulltecknad av befintliga ägare och allmänhet.  

 

”Vår huvudkandidat OsteoDex är just nu föremål för en internationell klinisk fas IIb-studie. I syfte att finansiera slutförandet av studien inleds idag teckningstiden i den företrädesemission som kan tillföra bolaget cirka 15,3 MSEK. Jag vill än en gång tacka de större aktieägare, främst vår huvudägare, som hjälper oss att trygga studiens genomförande genom teckningsförbindelser och premiefri garantiteckning, totalt motsvarande hela emissionsvolymen”, säger DexTechs medgrundare och vd Anders R Holmberg”.

 

Nuläge – nyemission för att slutföra pågående fas IIb-studie

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån en egenutvecklad patenterad teknologiplattform har bolaget utvecklat fyra läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. En klinisk fas IIb-studie pågår med huvudkandidaten, OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att finansiera slutförandet av bolagets pågående fas IIb-studie med OsteoDex. Studietiden beräknas pågå till och med andra kvartalet 2017.

 

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid är den 29 september – 13 oktober 2016.
 • Teckningskurs är 26,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandet omfattar 590 113 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 15 342 938 SEK före

emissionskostnader. Antalet aktier i DexTech innan nyemission är 14 162 720 stycken.

 • Avstämningsdag var den 23 september 2016.
 • Sista dag för handel i DexTechs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016 och

första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2016.

 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 september 2016 var registrerade som aktieägare i

DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1)

teckningsrätt. Innehav av tjugofyra (24) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att

även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

 • DexTech har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK och garantiteckning (utan premieersättning) om cirka 3,7 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning hela emissionsvolymen.
 • Värdering (pre-money) är cirka 368 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 11 oktober 2016.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2016

fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under första

halvan av november 2016.

 • DexTech är noterat på AktieTorget.

 

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via bolagets (www.dextechmedical.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Ovanstående dokument finns även att tillgå via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till DexTech i samband med företrädesemissionen.

 

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

Ladda ner bilagor:
anmalningssedel
teaser