DexTech Medical AB – offentliggörande av memorandum

28 september, 2016

Imorgon, den 29 september 2016, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.dextechmedical.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

 

Teckningstiden löper till och med den 13 oktober 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs DexTech cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. DexTech har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och premiefri garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till DexTech i samband med företrädesemissionen.

 

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

Ladda ner memorandum:
2016-dextech-memorandum