Angående CFO:s teckningsrätter i pågående nyemission

11 oktober, 2016

DexTech Medical AB (”DexTech”) genomför för närvarande en företrädesemission som pågår till och med den 13 oktober 2016. Bolagets CFO, Gösta Lundgren, har i den aktuella nyemissionen avtalat om teckningsförbindelser omfattande totalt (privat) 1 111 708 SEK. På grund av ett administrativt misstag har 1 026 192 stycken av Gösta Lundgrens teckningsrätter sålts. Samtliga 1 026 192 teckningsrätter har dock köpts tillbaka. Bolagets CFO kommer således att, oaktat av ovanstående, fullfölja sina teckningsförbindelser.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till DexTech i samband med företrädesemissionen.

 

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.