Idag är första dag för teckning av aktier i noteringsemissionen

6 maj, 2014

Idag, den 6 maj 2014, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB:s noteringsemission. Teckningstiden löper till och med den 20 maj 2014. Fulltecknad nyemission tillför bolaget omkring 30 miljoner kronor före emissionskostnader. DexTech har erhållit teckningsförbindelser (cirka 80 %) och garantiteckning (cirka 20 %) motsvarande 100 % av emissionsvolymen. I samband med nyemissionen kommer DexTech att delta i ett antal investerarmöten för att informera om verksamheten och framtidsplanerna. Prospekt, folder samt anmälningssedel finns härmed att tillgå på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.dextechmedical.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Prostatacancer och DexTech Medical AB

1,75 miljoner män uppskattas ha prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna. 20-25 %, drygt 400 000, utvecklar obotlig så kallad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. Idag finns endast en handfull godkända läkemedel som kan förlänga livet hos dessa patienter. Samtliga av dessa läkemedel har mer eller mindre allvarliga biverkningar. Vart och ett av dessa läkemedel har idag, eller förväntas uppnå, en försäljning på över 1 miljard USD årligen, s.k. block-busters.

CRPC blir efter en begränsad tid resistent mot respektive läkemedel och behovet av nya kompletterande livsförlängande läkemedel är stort. DexTechs huvudkandidat OsteoDex har potentialen att bli ett sådant kompletterande läkemedel. OsteoDex har i omfattande prekliniska studier visat stark tumördödande effekt samt potent hämning av bennedbrytning. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen.

Motiv för nyemission

Emissionslikviden är avsedd att finansiera den planerade verksamheten till och med kalenderåret 2017. Kapitalet ska huvudsakligen finansiera fas IIb-studien av OsteoDex vilken beräknas avslutas i slutet av 2016. En framgångsrik fas IIb-studie med OsteoDex öppnar möjlighet för bolaget att sluta ett licensavtal med en samarbetspartner vilket skulle kunna generera betydande intäkter som engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål samt framtida royalty på försäljning.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 6 maj – 20 maj 2014.
 • Teckningskurs: 10,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 860 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 30 030 000 SEK.
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier.
 • Antal aktier innan nyemission: 11 302 720 aktier.
 • Värdering: Cirka 119 MSEK (pre-money).
 • Notering på AktieTorget: DexTech är godkänt för notering under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppfylls. Första dag för handel beräknas bli den 19 juni 2014.

Teckningsförbindelser och garantiteckning

DexTech har erhållit teckningsförbindelser (cirka 80 %) och garantiteckning (cirka 20 %) om cirka 30 MSEK motsvarande 100 % av emissionsvolymen, vilket också är lägsta nivå för nyemissionens genomförande.

Investerarträffar

Ledningen kommer att presentera verksamheten, erbjudandet och framtidsplanerna under olika investerarmöten. Anmäl dig genom att skicka ett mail till eva.reuterskiold@aktietorget.se och ange stad.

 • 6 maj 2014 kl. 18.00 i Uppsala, Salagatan 18A (gamla polishuset).
 • 8 maj 2014 kl. 17.30 i Nyköping på Scandic City, Brunnsgatan 31.
 • 13 maj 2014 kl. 17.30 i Malmö på Börshuset, Skeppsbron 2.
 • 14 maj 2014 kl. 18.00 i Göteborg på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget.

För frågor om nyemissionen

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com


DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, utvecklas för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. I omfattande prekliniska studier har OsteoDex visat stark tumördödande effekt samt potent hämning av bennedbrytning. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen.

Härutöver har DexTech även läkemedelskandidaten SomaDex (pilot/fas II genomförd) och CatDex (preklinisk fas). DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat.