Förtydligande – nyemission riktad till allmänheten

8 maj, 2014

I tisdags, den 6 maj 2014, inleddes DexTech Medical AB:s nyemission om cirka 30 MSEK inför notering på AktieTorget. Nyemissionen pågår till och med den 20 maj 2014. Under de första dagarna av den nyligen inledda teckningstiden har DexTech fått frågor avseende om det finns några aktier tillgängliga för allmänheten, beaktat att hela emissionsvolymen på förhand är avtalad genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Mot denna bakgrund lämnar DexTech härmed ett förtydligande avseende tilldelningsprinciperna, där cirka 5,9 MSEK av den totala emissionsvolymen i första hand är tillägnat allmänheten.

För de cirka 5,9 MSEK som inte omfattas av teckningsförbindelser sker tilldelning av aktier i första hand till allmänheten. I det fall detta belopp (cirka 5,9 MSEK) inte skulle fulltecknas av allmänheten sker tilldelning till garantitecknare. För ytterligare information om tilldelningsprinciperna hänvisas till sidan 23 i DexTechs prospekt – ”Principer för tilldelning”. Prospekt, 4-sidig folder och anmälningssedel finns att tillgå på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.dextechmedical.com, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 6 maj – 20 maj 2014.
  • Teckningskurs: 10,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 860 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 30 030 000 SEK.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 11 302 720 aktier.
  • Värdering: Cirka 119 MSEK (pre-money).
  • Notering på AktieTorget: DexTech är godkänt för notering under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppfylls. Första dag för handel beräknas bli den 19 juni 2014.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget.

För frågor om nyemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information
Peter Kanekrans – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46(0)8 613 13 04
E-post: peter.kanekrans@dextechmedical.com


DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, utvecklas för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. I omfattande prekliniska studier har OsteoDex visat stark tumördödande effekt samt potent hämning av bennedbrytning. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. Härutöver har DexTech även läkemedelskandidaten SomaDex (pilot/fas II genomförd) och CatDex (preklinisk fas). DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat.