Halvårsrapport 1 juli, – 31 december 2023

15 februari, 2024

Sammanfattning av andra kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-1,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,06 (-0,06) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom pa- rentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av första halvåret (2023-07-01 – 2023-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,0) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,11 (-0,11) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,2 (25,2) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom pa- rentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Bolagets fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom är igång och patientrekryte- ringen pågår. Den första patienten behandlades i december vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De första provsvaren från patient 1 inkom den 23 januari och visar en mycket stark effekt på markören för osteoklast aktivitet (CTX). Värdet från baseline (startvärde vid screening) för CTX sjunker efter 3 doser OsteoDex med ca 80%. Övriga värden ligger tämligen konstanta (jfr baseline). Osteoklaster bryter ner ben (resorberar) och CTX speglar osteoklast aktiviteten som är förhöjd vid multipelt myelom.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hemato- logi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Biomarkörer analyseras vid Centrallaborato- riet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och som erhållit 1–5 tidigare behandlingslinjer inkluderas. Primär målsättning är att konfir- mera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa eventuell behandlings- respons. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Studiematerial, GMP tillverkad OsteoDex, produceras av Biovian OY, Åbo, Finland och är levererat till respektive sjukhus.

I oktober lämnade Bolaget in en ny patentansökan till Europeiska Patent Myndigheten gällande GMP tillverkningen av OsteoDex (GMP= good manufacturing practice). Beviljad ansökan innebär patent- skydd till ca 2044. Vi bedömer att förutsättningarna för godkännande av ansökan är mycket goda.

Anders R Holmberg

DexTech – Halvårsrapport juli – decmber 2023