Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2020

2 februari, 2021

Sammanfattning av första halvåret (juli – december 2020)

• Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,9) MSEK
• Resultat per aktie* -0,21 (-0,26) SEK
• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,8 (6,1) MSEK
* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 904 078. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av andra kvartalet (oktober – december 2020)

• Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-1,9) MSEK
• Resultat per aktie** -0,10 (-0,13) SEK
** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VD:s kommentar

I juni 2020 avslutades DexTechs Fas IIb-studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex för behandling av avancerad prostatacancer, skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna. Uppföljningsresultaten från studien var mycket positiva och visar att OsteoDex behandling kan bromsa sjukdomen. Resultaten visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen. Behandlingen tolererades mycket väl (inga allvarliga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. Uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen sågs även hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.
Inget av de moderna läkemedlen är kurativt vid kastrationsresistent prostatacancer och det finns därför ett stort behov (unmet need) för nya potenta och väl fördragbara läkemedel. OsteoDex har en tydlig potential att fylla detta behov.
Inom Bolagets FoU studerar vi OsteoDex effekt på multipelt myelom (MM) med mycket positiva resultat (in vitro). MM är en malign blodsjukdom som utvecklas i benmärgen som bland annat resulterar i nedbrytning av skelettet. Resultaten ger oss starka argument i pågående licensdiskussioner och är en del i vår strategi att peka på OsteoDex potential vid andra maligna sjukdomar.

DexTech arbetar mot bolagets primära mål, att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). Den andra vågen av Covid 19 har inneburit en fortsatt bromsad dialog med intressenterna vilket medförde att målet att ha ett avtal klart under 2020 förskjutits till 2021. Corona-pandemin har påverkat utlicensieringsarbetet så till vida att kontakterna med intressenter går långsammare och utesluter fysiska möten som ersätts av telefon/video möten. Här i ligger en pedagogisk utmaning dvs. att kunna förklara och belysa klinisk status för CRPC och OsteoDex plats i behandlingen, och, inte minst, den stora potentialen i vår plattformsteknologi. Som allmän upplysning, både för intressenter och aktieägare/marknad, har en videopresentation sammanställts där Guadex-plattformens möjligheter, situationen inom behandling av prostatacancer samt OsteoDex plats i behandlingen beskrivs. Presentationen finns på www.youtube.com/watch?v=LQ2NUdPj6DY samt på vår hemsida www.dextechmedical.com.
Slutligen, vi noterar ett växande omvärldsintresse för bolagets PSMA bindande förening, nu med godkänt Europa patent.
Vi känner stor tillförsikt med arbetet under 2021.

Anders R Holmberg
Verkställande direktör

 

Hela rapporten: Dextech – Halvårsrapport juli-december 2020