Delårsrapport 1 juli 2020 – 31 mars 2021

20 april, 2021

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2020-07-01 – 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,8) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,31 (-0,39) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,2 (6,1) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 909 545. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-1,9) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,1 (-0,13) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I juni 2020 avslutades DexTechs Fas IIb-studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex för behandling av avancerad prostatacancer, skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna. Uppföljningsresultaten från studien var mycket positiva och indikerar att OsteoDex behandling kan bromsa sjukdomen. Resultaten visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen. Behandlingen tolererades mycket väl (inga allvarliga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. Uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen sågs även hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.

OsteoDex indikationer utöver CRPC fokuseras på bröstcancer och nu även multipelt myelom (MM). MM är en form av blodcancer som utvecklas i patientens benmärg. Sjukdomen kan ej botas och medför även nedbrytning av skelettet. Där finns ett antal olika behandlingar som kan bromsa förloppet men ofta med svåra biverkningar. OsteoDex verkningsmekanism, med både potent tumörcellsdödande effekt samt hämning av bennedbrytande celler, visar sig vara mycket lovande mot MM. OsteoDex milda biverkningsprofil är även viktig i sammanhanget. I genomförda in vitro-försök vid Karolinska Institutet, uppvisar OsteoDex celldödande effekt vid mycket låga koncentrationer. Den celldödande effekten är överlägsen i jämförelse med standardpreparatet Melphalan. Resultaten från MM-studien ger oss starka argument i licensdiskussioner och är en del i vår strategi att peka på OsteoDex potential vid andra maligna sjukdomar. Vi noterar också ett växande intresse för bolagets PSMA bindande förening som nu har fått ett godkänt patent i Europa.

DexTech arbetar vidare mot bolagets primära mål, att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). Covid 19 pandemin fortsätter att bromsa dialogen med intressenter. Kontakterna med intressenter går långsammare och utesluter fysiska möten som ersätts av telefon/video möten. Här i ligger en pedagogisk utmaning dvs. att kunna förklara och belysa klinisk status för CRPC och OsteoDex plats i behandlingen, och, inte minst, den stora potentialen i vår plattformsteknologi. Som allmän upplysning, både för intressenter och aktieägare/marknad, har en videopresentation sammanställts där Guadex-plattformens möjligheter, situationen inom behandling av prostatacancer samt OsteoDex plats i behandlingen beskrivs. Presentationen finns nedan.

Gällande pågående pandemi, kan det fortsatta arbetet under 2021 underlättas genom en ökad vaccinationsgrad som möjliggör direkt kontakt med intressenter.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

 

Hela rapporten: Dextech – Delårsrapport Juli 2020 – Mars 2021

Presentationen: