Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2016

28 februari, 2017

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-07-01 – 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-2,4) MSEK
 • Resultat per aktie* -0,25 (-0,17) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 17,4 (8,4) MSEK

 

Sammanfattning av andra kvartalet (oktober – december 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-1,1) MSEK
 • Resultat per aktie* -0,14 (-0,08) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 17,4 (8,4) MSEK

 

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat för andra kvartalet dividerat med 14 457 777 respektive periodens resultat för första halvåret dividerat med 14 310 248 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet (juli – december 2016)

 • Den 13 oktober meddelades att datum för årsstämman flyttades fram till den 30 november 2016.

 

 • Den 18 oktober meddelades att nyemissionen blev övertecknad och att DexTech därmed tillförs cirka 14,6 MSEK efter emissionskostnader.

 

 • Den 26 oktober kallades DexTechs aktieägare till årsstämma som ska hållas onsdagen den 30 november 2016.

 

 • Den 9 november meddelades att teckningstiden avslutats i DexTechs företrädesemission av aktier avslutats i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 590 113 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) var den 14 november 2016 och stoppdag var den 16 november 2016.

 

 • Den 24 november meddelades att samtliga studiecentra var fullt aktiverade och screenar/randomiserar patienter. Av totalt 60 planerade patienter, var 16 patienter involverade i studien varav 4 under behandling, 3 i screening och 9 på väntelista.

 

 • Den 30 november hölls årsstämma i DexTech. För ytterligare information om de beslut som fattades hänvisas till pressmeddelande publicerat den 1 december. Pressmeddelandet finns tillgängligt på DexTechs hemsida (dextechmedical.com).

 

 

Händelser efter periodens utgång

 

 • Den 8 februari meddelades positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex. Bolaget har nu studerat de första resultaten och konstaterar en tidig trend som visar att patienternas benmarkörsvärden antingen bibehålls normala, eller i de fall när värden är abnorma, successivt normaliseras.

Vidare meddelades att 1/3 av det totala antalet planerade patienter (60) var screenade varav 15 inkluderade för aktiv behandling samt att Bolagets bedömning är att hela 2017 kommer att behövas för att studien skall vara fullrekryterad dvs. något försenat mot tidigare prognos (Q2 2017).

 

 

VD:s kommentar

Under hösten har DexTech genomfört en företrädesemission som övertecknades. Nyemissionen tillförde under andra kvartalet bolaget 15,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas för att finansiera slutförandet av bolagets pågående fas IIb-studie med OsteoDex.

 

Samtliga studiecentra i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex blev fullt aktiverade under det andra kvartalet och screenar/randomiserar patienter. Studien har titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases” och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

 

Det är mycket tillfredsställande att fas IIb-studien för OsteoDex nu drivs med full kapacitet efter att DexTech i november fullgjort alla förekommande formaliteteter i fyra olika länder. I slutet av november 2016 var 16 patienter av totalt 60 patienter involverade i studien varav var 4 under behandling, 3 i screening samt 9 på väntelista. I början av februari 2017 var ungefär 1/3 av det totala antalet planerade patienter screenade varav 15 inkluderade för aktiv behandling. DexTechs bedömning är att hela 2017 kommer att behövas för att studien skall vara fullrekryterad vilket innebär att studien blir något försenat mot tidigare prognos (Q2 2017). Bolaget avser att fortlöpande regelbundet informera om studiestatus samt signifikanta fynd.

 

 

 

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Se hela rapporten:

Dextech – Halvårsrapport juli-december 2016