Fortsatt positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

24 april, 2017

I februari rapporterade bolaget om de första delresultaten från OsteoDex studien med titeln ”A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases”. Resultaten visade en trend där patienternas benmarkörsvärden antingen bibehölls normala, eller i de fall där värden var abnorma, succesivt normaliserades. Nya resultat visar att trenden består eller förstärks bland flertalet av behandlade patienter.

Studien bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

En oberoende datamonitoreringskommitte (DMC) har nyligen haft sammanträde för bedömning av säkerheten (ev. biverkningar) i den pågående studien. DMC bedömde säkerheten som god och beslutade att studien kan fortsätta samt att randomisering till den högsta dosgruppen kan starta.

 Rekryteringsläget vid april månads utgång visar att ca hälften av det totala antalet planerade patienter (60) är rekryterade. Bolagets prognos att hela 2017 kommer att behövas för att studien skall vara fullrekryterad kvarstår. Budgetläget är oförändrat gott.

 

” De nya resultaten, nu från fler patienter, stärker den positiva trend vi tidigare noterat. Säkerheten vid behandlingen dvs. frånvaro av allvarliga biverkningar känns betryggande säger vd Anders R Holmberg.”

 

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017.