Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2014

26 februari, 2015

DexTech Medical AB
Halvårsrapport 1 juli – 31 december 2014

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2014-07-01 – 2014-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-1,6) MSEK
• Resultat per aktie* -0,17 (-0,14) SEK
• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 21,2 (23,0) MSEK

Andra kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-0,9) MSEK
• Resultat per aktie* -0,10 (-0,08) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 162 720 aktier per 2014-12-31. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014
• Sveriges och Danmarks läkemedelsverk gav klartecken för DexTechs randomiserade multicenter fas II-studie avseende OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (CRPC).
• DexTech meddelar att Bolaget utvidgar det prekliniska programmet med OsteoDex till att omfatta även avancerad bröstcancer. De utökade studierna ryms inom Bolagets nuvarande budget.
• Den 27 november 2014 hölls årsstämma i DexTech. Information om de beslut som fattades finns att tillgå i Kommuniké från årsstämma publicerad den 28 november 2014 på www.aktietorget.se.
• DexTech meddelar att resultaten från Bolagets fas I-studie avseende OsteoDex-behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer har godkänts för presentation vid årets möte av American Society of Clinical Oncology- Genitourinarycancers (ASCO-GU). Mötet kommer att äga rum i Orlando, Florida, den 26-28 februari 2015.

Händelser efter periodens utgång
• Första patienten in i fas IIb-studien med OsteoDex. Den 20 februari fick den första patienten sin första behandling av totalt 13 planerade behandlingstillfällen under sex månader.

VD:s kommentar
DexTech har under andra kvartalet beslutat att utvidga det prekliniska programmet med huvudkandidaten OsteoDex till att även omfatta avancerad bröstcancer. Det finns betydande likheter mellan kastrationsresistent prostatacancer och avancerad bröstcancer. Beslutet stöds av Bolagets tidigare genomförda prekliniska studier som tydligt visat att OsteoDex har potential för behandling av just bröstcancer. De utökade studierna ryms inom nuvarande budget. Resultat väntas föreligga under våren 2015 och kommer att ligga till grund för eventuellt ytterligare utvidgade studier.
Bröstcancer är den globalt vanligaste cancerformen bland kvinnor och marknaden är omfattande. Genom Dextechs internationella nätverk genomför vi nu inom vår forsknings och utvecklingsbudget nya prekliniska studier avseende bröstcancer och OsteoDex. DexTech kommer att äga alla rättigheter till erhållna data. DexTech samlar på detta vis vetenskapliga data som skall utgöra underlag för att kunna förespråka en möjlig breddning av OsteoDex indikationsområde, det vill säga att även inkludera vissa stadier av bröstcancer. Bolaget har redan lovande prekliniska resultat på bröstcancer och OsteoDex och med ytterligare positiva prekliniska resultat kommer vi affärsmässigt att stärka OsteoDex-caset i ett utlicensieringsperspektiv.

DexTechs kliniska fas IIb-studie avseende bolagets huvudkandidat OsteoDex, med huvudsyfte att studera läkemedelskandidatens behandlingseffekt vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, löper enligt plan. Studien är en multicenterstudie vid Södersjukhuset i Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Herlev Sjukhus i Köpenhamn. Den 20 februari 2015 fick den första patienten sin första behandling av totalt 13 planerade behandlingstillfällen under sex månader.
Det känns verkligen tillfredställande att kunna ge den första patienten sin behandling efter alla obligatoriska moment som DexTech har arbetat med sedan DexTech i oktober 2014 fick klartecken för studien från svenska respektive danska läkemedelsverket. Nu ser vi fram emot en effektiv patientrekrytering tillsammans med de tre sjukhusen och vår CRO, SynteractHCR.

Vidare har resultaten från Dextechs fas I-studie avseende OsteoDex-behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer godkänts för presentation vid årets möte av American Society of Clinical Oncology- GU (= Genito urinary cancers, ASCO-GU). Mötet kommer att äga rum i Orlando, Florida, den 26-28 februari 2015. ASCO-GU är ett årligt symposium, ett event specialiserat för utbyte gällande de senaste strategierna för att förebygga, samt för screening, diagnos och behandling av prostatacancer, njurcancer, testiscancer samt urotelcellscancer. ASCO-GU erhåller varje år flera hundra presentationsförslag varav endast en mindre del godkänns för presentation vid det faktiska mötet.
Jag ser möjligheten att presentera våra OsteoDex-resultat för kollegor och ”Big Pharma”, som ett viktigt erkännande. Det faktum att Big Pharma på detta ”kvalificerade vis” får kännedom om OsteoDex tror jag kommer ha en positiv inverkan vid en framtida utlicensiering.

Anders Holmberg
Verkställande director

Hela rapporten bifogad här
Dextech-delårsrapport 140701-141231