DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex avslutas med positiva follow-up-resultat

28 maj, 2020

Bolagets fas IIb-studie för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) visar fortsatt lovande follow-up-data och konfirmerar tidigare meddelade delresultat.

Formalia i form av stängning av studiens databas (data base lock) och signering av uppföljningsformulär (eCRF:s) har fördröjts något till följd av den pågående viruspandemin. Studiens slutresultat innefattande 2-års överlevnadsdata kommer att, tillsammans med bolagets och VD:s kommentarer, presenteras i form av pressrelease i juni.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 Maj 2020.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.