Delårsrapport 1 juli 2019 – 31 mars 2020

6 maj, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av delårsrapport
Nio månader (2019-07-01 – 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,39 (-0,42) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,6 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 909 545. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,0) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,13 (-0,13) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål, att innan utgången av 2020 ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC).
OsteoDex fas IIb studie avslutas i april och färdiga uppföljningsresultat från studien presenteras i maj 2020. Resultatet avser patienter som följts 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling dvs. om patienten lever eller har avlidit (s.k. OS, overall survival). Delresultat per den 18 februari visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen jämfört med övriga patienter. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter OsteoDex behandling.

Total överlevnad är ett mått av stor vikt för potentiella intressenter och kan vara avgörande för möjligheten att genomföra en licensaffär. En handfull big pharma bolag som är intresserade av OsteoDex har meddelat att de vill invänta slutresultatet för patienternas överlevnad som kommer att redovisas i maj 2020.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för fas IIb-studien förelåg i december 2018. Resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av allvarliga biverkningar. Behandlingen av mCRPC har som fundamental målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara biverkningar.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen (juli 2019), som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Beträffande den pågående Corona-pandemin så påverkas Bolaget i mycket lägre grad än andra bolag. Våra kliniska studier är avslutade och bolagets s.k. burn rate är jämförelsevis mycket låg vilket ger stark uthållighet. Situationen som Corona-pandemin medfört i form av nedstängda samhällen gör att våra dialoger med bolag som är intresserade av OsteoDex går långsammare. Här har vi återigen nytta av vår uthållighet.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

 

Se hela rapporten: Dextech – Delårsrapport juli 2019 – mars 2020