DexTechs fas IIb studie för OsteoDex avslutas med färdig follow up våren 2020

18 februari, 2020

OsteoDex, bolagets fas 2b studie för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations- resistent metastaserande prostatacancer (mCRPC), kommer att ha färdiga follow up resultat i slutet av april 2020 och avslutar därmed fasII studien. Resultatet redovisas i maj 2020. Delresultat vid dags datum är fortsatt mycket lovande med signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen jämfört med övriga patienter. En handfull big pharma bolag som är intresserade av OsteoDex har meddelat att de vill invänta slutresultatet för patienternas överlevnad som kommer att redovisas för dem i maj 2020.
DexTechs målsättning är att teckna ett licensavtal avseende OsteoDex innan utgången av 2020. Behandlingen av mCRPC har som fundamental målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara biverkningar.

”- Vi har full förståelse för att våra intressenter vill ta del av slutresultatet av follow up. Jag tror vi har mycket goda förutsättningar att uppnå den ultimata målsättningen med OsteoDex behandlingen, säger vd Anders R Holmberg.”

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.