DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex avslutas med positiva follow-up-resultat

12 juni, 2020

Bolagets randomiserade fas IIb-studie för behandling av skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) har nu avslutats i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna.
Studiens primära endpoints gällande markörer för benmetabolism har väl uppnåtts. En klar majoritet av patienterna visade reduktion i sina skelettmarkörer i blod av den givna behandlingen med OsteoDex. Behandlingen tolererades mycket väl (få och lindriga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. Uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen sågs även hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.

I studiens sekundära endpoints finns totalöverlevnad som studerats genom 24 månaders uppföljning efter avslutad behandling. Av de patienter som svarat på behandlingen, med uppbromsning eller stabilisering av sjukdomen, har medianöverlevnaden ännu ej uppnåtts (> 27 månader), att jämföras med 14 månader för de övriga patienterna (signifikans, p < 0.05). Överlevnaden 2 år efter studiestart är 65% för de patienter som svarat på behandlingen, med uppbromsning eller stabilisering av sjukdomen, jämfört med 28% för övriga patienter (signifikans, p < 0,05).

Resultaten från studien är mycket positiva och visar att OsteoDex effektivt bromsar tumörsjukdomen. Data avseende totalöverlevnad skall ses som en indikation, då dessa data, av naturliga skäl, behöver konfirmeras i en betydligt större, s.k. Fas-III-studie.

Inget av de moderna läkemedlen är kurativt vid kastrationsresistent prostatacancer och det finns därför ett stort behov (unmet need) för nya potenta och väl fördragbara läkemedel. OsteoDex har en tydlig potential att fylla detta behov.

Företagets föresats är att teckna licensavtal innan utgången av innevarande år.

”- Det här är viktiga resultat som är betydelsefulla vid våra affärsdiskussioner, säger vd Anders R Holmberg”.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juni, 2020.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.