Bokslutskommuniké 1 juli 2019 – 30 juni 2020

28 augusti, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,13 (-0,15) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Helår (2019-07-01 – 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,7 (-8,4) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,52 (-0,57) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,1 (0,0) MSEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 912 278. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I juni avslutades DexTechs Fas IIb-studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex för behandling av avancerad prostatacancer, skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna.

Fas IIb studiens primära endpoints gällande markörer för benmetabolism hade väl uppnåtts. En klar majoritet av patienterna visade reduktion i sina skelettmarkörer i blod av den givna behandlingen med OsteoDex. Behandlingen tolererades mycket väl (få och lindriga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. Uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen sågs även hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.

I fas IIb studiens sekundära endpoints finns totalöverlevnad som studerats genom 24 månaders uppföljning efter avslutad behandling.

Uppföljningsresultaten från studien var mycket positiva och visar att OsteoDex behandling kan bromsa sjukdomen. Resultaten visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen med en medianöverlevnad längre än 27 månader, jämfört med övriga patienter, med medianöverlevnad 14 månader (statistisk signifikans, p < 0.05). Överlevnaden 2 år efter studiestart är 65% för de patienter som svarat på behandlingen, med uppbromsning eller stabilisering av sjukdomen, jämfört med 28% för övriga patienter (signifikans, p < 0,05). Data avseende totalöverlevnad skall ses som en indikation, då dessa data, av naturliga skäl, behöver konfirmeras i en betydligt större, s.k. Fas-III-studie.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för fas IIb-studien förelåg i december 2018. Resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av allvarliga biverkningar. Behandlingen av mCRPC har som fundamental målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara biverkningar.

Inget av de moderna läkemedlen är kurativt vid kastrationsresistent prostatacancer och det finns därför ett stort behov (unmet need) för nya potenta och väl fördragbara läkemedel. OsteoDex har en tydlig potential att fylla detta behov.

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål, att innan utgången av 2020 ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). En majoritet av våra intressenter hade uttryckt önskemål om ny kontakt när uppföljningsresultaten var färdiga, vilket i hög grad får anses förståeligt då resultatet skall ge en indikation på om OsteoDex behandlingen påverkar överlevnaden (dvs. den ultimata avsikten). Utöver nytillkomna intressenter så tar vi nu även upp kontakterna med dessa intressenter. Även om den pågående Corona-pandemin inte påverkat DexTechs ekonomi, då det kostsamma kliniska arbetet är avslutat, så har den påverkat utlicensieringsarbetet så till vida att kontakterna med intressenter går långsammare och möten begränsas till telekonferenser.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen (juli 2019), som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget uthållighet och en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör