DexTech Medical AB: sista dag för handel med BTA

9 november, 2016

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 590 113 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 14 november 2016 och stoppdag är den 16 november 2016.

 

590 113 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 18 november 2016. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i DexTech till 14 752 833 stycken och aktiekapitalet uppgår till 663 877,485 SEK.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till DexTech i samband med nyemissionen.

 

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 406-15 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.