DexTech Medical AB: Flaggningsmeddelande – styrelseledamot och medgrundare har avyttrat 100 000 aktier

26 oktober, 2016

DexTech Medical AB:s (”DexTech”) styrelseledamot och medgrundare Sten Nilsson har, utanför marknaden, avyttrat 100 000 aktier i DexTech. Sten Nilsson innehar efter avyttringen 1 432 724 aktier, innebärande 9,7 % av andelen röster och kapital i bolaget.

 

”Jag vill betona att avyttringen till fullo är genomförd i syfte att reglera en privat upplupen skatteskuld. Jag har en orubbad stark tro på DexTechs potential och det arbete vi utför”, säger DexTechs medgrundare och styrelseledamot Sten Nilsson”.

 

För ytterligare information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707-10 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.