DexTech: Inbjudan till öppen årsstämma samt kallelse

26 oktober, 2016

Onsdagen den 30 november 2016 kommer DexTech Medical AB (”DexTech”) att hålla årsstämma. I mån av plats är även icke aktieägare välkomna att delta utan rösträtt. Vid stämman kommer bland annat grundarna, VD Anders R Holmberg samt medicinskt ansvarig Professor Sten Nilsson, att presentera bolaget och det kliniska dagsläget avseende prostatacancer. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till DexTechs styrelse och ledning. Formell kallelse till årsstämman finns att tillgå längre ned i detta pressmeddelande.

 

Anmälan för icke aktieägare ska ske senast torsdagen den 28 november 2016 och kan göras per e-post (gosta.lundgren@dextechmedical.com) alternativt per telefon (070-710 47 88).

 

Årsstämman inleds klockan 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

 

Notera utöver ovanstående att deltagande för icke aktieägare förutsätter ett formellt godkännande från stämman under inledningen av årsstämman.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 70 710 47 88

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016.

 

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

 

 

Se nedan formell kallelse till årsstämma

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2016

I DEXTECH MEDICAL AB (publ)

 

 

 

 

 

Dextech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum

onsdagen den 30 november 2016 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30.

I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

 

Registrering och anmälan

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 november 2016, och

 

 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 28 november 2016. Anmälan kan göras per

 

telefon 070-710 47 88 vardagar kl. 10:00-16:00 eller

 

per e:post gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Anmälan kan också göras skriftligen till:

Dextech Medical AB

Årsstämman

Box 389

751 06 Uppsala

 

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar

 

Årsstämman hålls på svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 24 november 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.dextechmedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 14 752 833 aktier och lika många röster.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.         Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VDs tal och en presentation av det kliniska läget av Professor Sten Nilsson samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015/2016.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer eller revisionsbolag och eventuella   revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall,

              revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

 1. Beslut om ändring av bolagsordning.
 2. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

               bolagsordningen.

 1. Stämmans avslutande.

 

 

 

 

 

 

Beslutsförslag i korthet

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.   Aktieägare representerande ca 69 procent av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13)

Aktieägare representerande ca 69 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor (punkt 14)

Aktieägare representerande ca 69 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Omval av Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson,

Det antecknas att KPMG AB med Björn Flink som huvudansvarig revisor valdes på årsstämman 2015 och uppdraget skulle i enlighet med bolagsordningen gälla tills slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter det då revisorn utsågs.

 

Styrelsens förslag

Disposition av Bolagets resultat (punkt 10)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om -6 059 393 kronor, Bolagets överkursfond om 44 493 776 kronor och Bolagets balanserade resultat om -16 987 484 kronor, totalt 21 446 899 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 21 446 899 kronor överförs i ny räkning.

 

Ändring av bolagsordning (punkt 15)

 • 2 Säte

Dextech Medical AB har flyttat verksamheten och adressen till Uppsala och med anledning därav föreslår styrelsen att bolagets säte ändras från Stockholm till Uppsala. Föreslagen ny lydelse:

”Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.”          

 

 • 3 Verksamheten

Styrelsen föreslår att mindre språkliga justering görs. Föreslagen ny lydelse:

”Bolaget skall bedriva verksamhet med bioteknologisk/biomedicinsk forskning, utveckling av nya läkemedelsprototyper inom onkologi och icke maligna sjukdomar, utlicensiering av mogna projekt till läkemedels/bioteknikindustri samt därmed förenlig verksamhet.”

 

 • 4 Aktiekapital

Styrelsen föreslår att högsta och lägsta aktiekapital ändras till jämnare avrundade belopp. Föreslagen ny lydelse;

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.”

 

 • 5 Antal aktier

Styrelsen föreslår att högsta och lägsta antalet aktier ändras till jämnare avrundade belopp. Föreslagen ny lydelse;

”Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 st. och högst 48 000 000 st.”

 

 • 7 Revisor

Styrelsen föreslår att andra stycket rörande att revisor skall väljas för en fyraårsperiod tas bort. Föreslagen lydelse:

”Bolaget skall utse lägst en och högst två ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.”

 

 • 9 Anmälan till stämma

Styrelsen föreslår att §9 omformuleras och att hänvisningen till aktiebolagslagen tas bort. Föreslagen lydelse:

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

 

 • 10 Årsstämma

Styrelsen föreslår att §10 om årsstämma tas bort då detta regleras av aktiebolagslagen.

 

 • 12 Avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår att §12 omformuleras och att hänvisningen till aktiebolagslagen tas bort. Föreslagen lydelse:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella tjänster.”

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

 

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dextechmedical.com senast tre veckor före årsstämman.

Handlingar att ladda ner:
161026-pm-dextech-kallelse-årsstamma
Kallelse-till-arsstamma-161130
Fullmaktsformulär-årsstamma
Förslag-ny-bolagsordning
Bolagsordning_2014-03-25

 

 

 

 

Stockholm i oktober 2016

 

Styrelsen för Dextech Medical AB