Delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

22 oktober, 2020

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av första kvartalet (juli – september 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-2,0) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,10 (-0,13) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,5 (8,2) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 887 678. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I juni 2020 avslutades DexTechs Fas IIb-studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex för behandling av avancerad prostatacancer, skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna. Uppföljningsresultaten från studien var mycket positiva och visar att OsteoDex behandling kan bromsa sjukdomen. Resultaten visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen. Behandlingen tolererades mycket väl (inga allvarliga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. Uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen sågs även hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.

Inget av de moderna läkemedlen är kurativt vid kastrationsresistent prostatacancer och det finns därför ett stort behov (unmet need) för nya potenta och väl fördragbara läkemedel. OsteoDex har en tydlig potential att fylla detta behov.

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål, att innan utgången av 2020 ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). En majoritet av våra intressenter hade uttryckt önskemål om ny kontakt när uppföljningsresultaten var färdiga, vilket i hög grad får anses förståeligt då resultatet skall ge en indikation på om OsteoDex behandlingen påverkar överlevnaden som ju är den ultimata avsikten med CRPC behandling. Dialog pågår inklusive med nytillkomna intressenter.

Den pågående Corona-pandemin har naturligtvis påverkat utlicensieringsarbetet så till vida att kontakterna med intressenter går något långsammare och utesluter fysiska möten som ersätts av telefon/video möten. Här i ligger en pedagogisk utmaning dvs. att kunna förklara och belysa klinisk status för CRPC och OsteoDex plats i behandlingen, och, inte minst, den stora potentialen i vår plattformsteknologi. Här har vi stor nytta av vår kliniske expert.

Anders R Holmberg Verkställande direktör

 

Se hela rapporten: Dextech – delarsrapport juli-september 2020