Kommuniké från årsstämma

8 oktober, 2020

Idag, den 8 oktober 2020, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Svante Wadman till styrelsens ordförande. Omvaldes KPMG AB, med Per Hammar som ansvarig revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

För ytterligare information

Gösta Lundgren – CFO & Investor Relations DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020.

201008 -PM – DexTech Kom muniké från Årsstämma