Delårsrapport 1 juli – 30 september 2014

27 november, 2014

Sammanfattning första kvartalet juli-september 2014
– Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
– Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-0,7) MSEK
– Resultat per aktie efter utspädning -0,07 (-0,06) SEK
– Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 23,6 (23,0) MSEK

Händelser efter periodens utgång
– Fas 2 ansökan för OsteoDex får godkänt av Sveriges och Danmarks läkemedelsverk.
– DexTech utvidgar prekliniskt program med OsteoDex till att även omfatta bröstcancer.

VD:s kommentar
DexTech genomför en klinisk fas IIb-studie med bolagets huvudkandidat OsteoDex för att studera läkemedelskandidatens effekt vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. Den kliniska studien är godkänd av svenska och danska läkemedelsverken och arbetet har startat enligt tidsplan. Det finns signifikanta likheter mellan kastrationsresistent prostatacancer och avancerad bröstcancer gällande benägenhet att metastasera till skelettet. DexTechs tidigare genomförda prekliniska studier har tydligt visat att OsteoDex har lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer. DexTech utvidgar nu det prekliniska programmet inom detta område. De utökade studierna ryms inom nuvarande budget.

Bröstcancer är den globalt vanligaste cancerformen bland kvinnor. Förekomsten (incidensen) varierar kraftigt geografiskt till exempel cirka 19 per 100 000 kvinnor får bröstcancer i Östafrika jämfört med cirka 90 per 100 000 kvinnor i Västeuropa (GLOBOCAN 2008). I Sverige för 2012, rapporterades 8 490 kvinnor med diagnosen bröstcancer (Cancerincidens, Socialstyrelsen). Det beräknas att fler än 508 000 kvinnor i världen dog på grund av bröstcancer 2011 (Global Health Estimates, WHO 2013). I Västeuropa utvecklar cirka 15-20% avancerad bröstcancer. I andra delar av världen är den andelen betydligt högre på grund av sen diagnos. Behandlingen av metastatisk bröstcancer (Sverige) omfattar hormonell terapi, kemoterapi, behandling med antikroppar samt bisfosfonater. Den optimala behandlingen styrs av den individuella tumörens egenskaper (SweBCG, nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer). Resultaten av bolagets studier av OsteoDex för bröstcancer kommer att ge vägledning var OsteoDex eventuellt kan passa in i behandlingen av sjukdomen även om skelettmetastaser är ”huvudtarget”. Tidigare prekliniska resultat har visat stark effekt även på tumörer i mjukdelar.

Värdet av marknaden för bröstcancerläkemedel (total försäljning) i USA, Västeuropa och Japan beräknas vara mer än 15 miljarder USD år 2022 (Decision Resources 2013).

Genom vårt internationella nätverk genomför vi nu inom vår forsknings och utvecklingsbudget nya prekliniska studier avseende bröstcancer och OsteoDex. DexTech kommer att äga alla rättigheter till erhållna data. Vi har redan lovande prekliniska resultat på bröstcancer och OsteoDex och med ytterligare positiva prekliniska resultat kommer vi affärsmässigt att stärka OsteoDex-caset i ett utlicensieringsperspektiv.

Anders Holmberg
Verkställande direktör

Läs hela rapporten här