Delårsrapport 1 juli 2014 – 31 mars 2015

28 maj, 2015

DexTech Medical AB

Delårsrapport 1 juli 2014 – 31 mars 2015

 

 

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

 

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2014-07-01 – 2015-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-2,7) MSEK
 • Resultat per aktie* -0,24 (-0,24) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18,7 (23,0) MSEK

 

Tredje kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-1,2) MSEK
 • Resultat per aktie* -0,07 (-0,10) SEK

 

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 162 720 aktier per 2015-03-31. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

 • Den 20 februari fick den första patienten i OsteoDex fas IIb-studien sin första behandling av totalt 13 planerade behandlingstillfällen under sex månader.

 

 • DexTech presenterade i slutet av februari befintliga kliniska och prekliniska data avseende OsteoDex vid ASCO-GU i Florida. Representanter för stora läkemedelsbolag (Big Pharma) visade intresse för DexTechs behandlingskoncept och påkallade separata möten med DexTech.

 

 

Händelser efter periodens utgång

 • En aktiesägarspridning genomfördes för att främja handeln i Bolagets aktie och Anders R Holmberg och Sten Nilsson sålde därmed tillsammans 267 506 aktier, inom ramarna för sina lock up-avtal, i början av april. Aktierna fördelades på cirka 40 nya aktieägare med hjälp av ett pensions- och förvaltningsbolag. Försäljningen skedde utanför marknaden.

 

 • DexTech meddelade i april att OsteoDex testats på olika typer av bröstcancer och att resultatet är mycket lovande. En potent behandlingseffekt syns vid låga koncentrationer av OsteoDex, vilket är ett viktigt resultat vid test in vitro och indikerar möjlig effekt in vivo.

 

 • Den 6 maj meddelade DexTech att Bolaget ökar takten och förstärker organisationen i OsteoDex-studien.

 

 

 

 

VD:s kommentar

Den 20 februari 2015 erhöll den första patienten sin första OsteoDex-behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer. Totalt är 13 behandlingstillfällen planerade under sex månader. Som tidigare kommunicerats har vi arbetat med obligatoriska moment under en tid varpå vi var mycket nöjda med att kunna ge den första patienten sin behandling. I maj kunde vi meddela att vi valt att förstärka organisationen i den kliniska studien, som är en multicenterstudie vid Södersjukhuset i Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Herlev Sjukhus i Köpenhamn. Genom förstärkningen kommer även Skånes Universitetssjukhus (Malmö) och Sundsvalls Sjukhus att delta i studien. Vi har även engagerat Gisela Hellgren, Fravil Clinical Consulting, som oberoende expert. Gisela kommer under studietiden att vara DexTechs clinical operations manager. Genom att förstärka organisationen skapas goda förutsättningar för en ännu effektivare och snabbare patientrekrytering.

 

Under det andra kvartalet beslutade vi att utvidga det prekliniska programmet med huvudkandidaten OsteoDex till att även omfatta avancerad bröstcancer. Det finns betydande likheter mellan kastrationsresistent prostatacancer och avancerad bröstcancer. I april avslutades den pågående in vitro-studien med mycket lovande resultat. Sammanfattningsvis kan vi se en potent behandlingseffekt vid låga koncentrationer av OsteoDex, vilket är ett viktigt resultat vid test in vitro som indikerar möjlig effekt in vivo. Starkast celldödande effekt av OsteoDex-behandling sågs hos så kallade trippelnegativa bröstcancerceller. Trippelnegativ bröstcancer är en svårbehandlad form av bröstcancer med stark benägenhet att bilda metastaser. Med anledning av de lovande resultaten har vi beslutat att genomföra en in vivo-studie. Studien genomförs av Adlego Biomedical AB som är DexTechs partner för in vivo-studier och beräknas vara färdig i slutet av maj 2015, samt med utvärderingen färdig i juli månad.

 

Ovanstående organisationsförstärkning i kombination med våra utvidgade prekliniska bröstcancerstudier kommer, som vi tidigare kommunicerat, att kräva ett kapitaltillskott i storleksordningen 10-15 miljoner SEK. Kapitalbehovet beräknas uppstå under andra kvartalet 2016.

 

I slutet av februari presenterade vi befintliga kliniska och prekliniska data avseende OsteoDex vid ASCO-GU, som är ett årligt event specialiserat för utbyte gällande de senaste strategierna för prevention, screening, diagnostisering och av prostatacancer, njurcancer, testiscancer samt urotelcellscancer. ASCO-GU erhåller varje år flera hundra presentationsförslag varav endast en mindre del godkänns för presentation vid det faktiska mötet. I år hölls mötet i Orlando i Florida och DexTech mötte positiv respons från deltagarna. Flera representanter från stora läkemedelsbolag, ”Big Pharma”, markerade sitt intresse. Det är vår övertygelse att vår närvaro vid de mest betydelsefulla sammankomsterna, såsom ASCO-GU, kommer att vara värdefullt för DexTech vid framtida utlicensiering.

 

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Ladda ner hela rapporten här:

Dextech-delårsrapport 140701-150331