Kommuniké från årsstämma

1 december, 2016

Pressmeddelande 2016-12-01

Igår, den 30 november 2016, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Svante Wadman till styrelsens ordförande. Bolagets revisor Björn Flink (KPMG) valdes vid föregående årsstämma för perioden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter föregående räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag med undantag för styrelsens säte som beslutades att inte ändras. Nedan finns den nya bolagsordningen.

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Dextech Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms Kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet med bioteknologisk/biomedicinsk forskning, utveckling av nya läkemedelsprototyper inom onkologi och icke maligna sjukdomar, utlicensiering av mogna projekt till läkemedels/bioteknikindustri samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 st. och högst 48 000 000 st.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget skall utse lägst en och högst två ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0701-0630

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella tjänster.

För ytterligare information

Gösta Lundgren – Investor Relations
DexTech Medical AB
Telefon: +46 (0) 707104788
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.